21 ก.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. “โรงเรียนสดใสไร้ขยะลดมลพิษและคาร์บอนต่ำ”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยนางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผ้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายเชษฐา บุญสมยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “โรงเรียนสดใสไร้ขยะลดมลพิษและคาร์บอนต่ำ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Post Author: admin