10 ต.ค. 59 ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในการเปิดการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2559 และการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

Post Author: admin