26 ต.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้จัดการเรียนการสอนได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะวิทยากรภายในโรงเรียนได้แก่นายวิรัตน์ พิมพา นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ นายเชษฐา บุญสมยา และนางสาวคณิตา ซากัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะครู นิสิตฝึกประสบการณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมมุนินทร์มนาและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Post Author: admin