28 ต.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งอ.เอกชัย ไวยโสภี อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เป็นวิทยากร การจัดการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้จัดการเรียนรู้ได้เข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวัน โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนนนทรีวิทยาเข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมมุนิทร์มนา ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

Post Author: admin