8 พ.ย. 59 ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการต่างๆภายในโรงเรียน โดยมีคณะครู บุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรียนนนทรีวิทยาเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี

Post Author: admin