12 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในการเปิดงานประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน การชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่างๆ การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และรับเงินสนับสนุนโครงการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ม.1 ม.3 และ ม.6 จัดกิจกรรมในช่วงเวลา 8.30 น.-12.00 น. ส่วน ม.2 ม.4 และ ม.5 จัดกิจกรรมในเวลา 13.00 น.-16.30 น.

Post Author: admin