29 พ.ย. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน บูรณาการสู่ทักษะศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน บูรณาการสู่ทักษะศตวรรษที่ 21” โดย ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู่อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธาน วิทยากรโดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนนนทรีวิทยาเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ในการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมมุนินทร์มนา ตั้งแต่เวลา 13.50 น.-17.30 น.

Post Author: admin