16 ธ.ค. 59 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง การดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนคือ นางศรัญญา เข็มแก้ว ผู้ปกครองของเด็กหญิงญาณินทร์ เข็มแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และคัดเลือกคณะทำงานเครือข่าย พร้อมร่วมกันประชุม ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งกลุ่มบริหารบุคคลและประธานเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 60 ปีนนทรีวิทยา ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

Post Author: admin