20 ธ.ค. 59 การอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา นางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานในการเปิดการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 22 เตชะสัมพันธ์ เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เให้ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนมีความรู้ ทักษะด้านสุขภาพที่ถูกต้องและฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ให้บริการงานอนามัยโรงเรียน ทั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 44 คน ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงเรียนนนทรีวิทยา

 

 

Post Author: admin