21 ธ.ค. 59 การจัดติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินการจัดติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรฟรีจาก บริษัท เหล่าเต๊งมีเดีย จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net โดยนักเรียนเข้าร่วมติวจำนวนประมาณ 300 คน ณ หอประชุมมุนินทร์มนา เวลา 12.40 น.-15.30 น.

Post Author: admin