21 ธ.ค. 59 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยนางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการได้ดำเนินการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนของคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และการปรับปรุง ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูผู้สอนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

Post Author: admin