26 ธ.ค. 59 พิธีแนะนำตัวและกล่าวต้อนรับครู และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีแนะนำตัวและกล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่  ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. นายณัชพล  สิงควัฒน์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  2. นางสาวนารีรัตน์  ไวยสิทธิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  3. นายบุญรือ  สังข์สม    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  4. นางสาวณิชาภา  เชื้อเมืองพาน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  5. นางสาวฐิติชญา  อินมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  6. นางสาวศศิธร  ใจบุญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  7. นางสาวศิรภัสสร ศลสกล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  8. นางสาววัชรวีร์  ธนกิจชัยเจริญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พร้อมกับการแนะนำตัว และกล่าวต้อนรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin