8-11 ม.ค. 60 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8-11 มกราคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา พาคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนศึกษาดูงานด้านการศึกษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ เพื่อให้ครูมีวิสัยทัศน์ ความรอบรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำมาพัฒนาองค์กร ตลอดจนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Post Author: admin