20 ม.ค. 60 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนนทรีวิทยา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้กำกับดูแลความคืบหน้าของศูนย์แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา และได้มีนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการฝึกและเสริมสร้างประสบการณ์ของนักเรียน โดยเฉพาะการดำรงชีวิตแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

Post Author: admin