18-20 ม.ค. 60 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายอู่ทองสักทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย
1. การเดินทางไกล เพื่อฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
2. การเข้าฐานอนุมาน เพื่อการฝึกประสาทสัมผัสและความช่างสังเกต
3. การเข้าฐานวิชาการ ได้แก่ สัญญาณมือ การเรียนรู้เข็มทิศ เป็นต้น
4. การผจญภัย เป็นกิจกรรมฐานผจญภัย จำลองการผ่านอุปสรรคนานา ด้วยวิชาต่างๆของลูกเสือ เช่น ฐานสะพานลิง เพื่อฝึกให้ร่วมกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับผู้อื่น ฝึกการตัดสินใจ กำลังใจ ความสามัคคี ระเบียบวินัย และเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
5. พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
6. การชุมนุมรองกองไฟ การแสดงของเหล่าลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก โดยมีว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในการเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
และเมื่อกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้นำนักเรียนทัศนศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Post Author: admin