4 ก.พ. 60 การสอบ O-net (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นสนามสอบ O-net (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนนทรีวิทยา
และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.กรุณา นนทรักส์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโดยนางสาวสุวภี อุ้ยนอง นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมดำเนินการสอบให้การต้อนรับ บรรยากาศการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

Post Author: admin