14 ก.พ. 60 มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรงและประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 34 คน ได้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1. นายธนากร บุญน้อม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้(เชียงใหม่)
2. นางสาวพิมผกา ศรีติ บริหารธุรกิจ การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
3. นางสาวพุทธาพร แช่มชื่น โลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์
4. นางสาวชวัลนุช บัวรส มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารงานตำรวจ
5. นายสิทธินนท์ เทศทอง ศิลปกรรมศาสตร์ ดนตรีไทย
6. นางสาวเบญญาภา แซ่เฮ้ง นิเทศศาสตร์ โฆษณาและการตลาด
7. นางสาววรรณิสา นามศรี ศิลปศาสตร์ ศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
8. นายศิริศักดิ์ สลักลาย พละศึกษา พลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา
9. นางสาวพรชนก เลยประโทก ครุศาสตร์ ปฐมวัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10. นายเกษมสันต์ ดอนโค เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ออกแบบแฟชั่น
11. นายจารุกิตต์ จริยกิจพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอม
12. นายนวพล ประจันทัง บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
13. นายอดิพงษ์ สุกันยา วิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
14. นางสาวสุชาดา มูลเทพ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ออกแบบแฟชั่น
15. นางสาวกรรณิการ์ ทองมุข คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
16. นางสาวรุจินันท์ ชุ่มชาติ คหกรรมศาสตร์ การออกแบบแฟชั่น
17. นางสาววงษ์รวี ศัพท์พันธุ์ คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจอาหาร
18. นางสาววิยดา โตฉวี บริหารธุรกิจ การบัญชี
19. นางสาววราพร ฉิมพาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพยนตร์และการถ่ายภาพ
20. นางสาวหทัยชนก ใจเรือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรทัศน์และวิทยุเพื่อการสื่อสาร
21. นางสาวสนธยา ให้วงศ์กูล ศิลปะศาสตร์ สื่อสารสากล
22. นางสาวนิชนิภา เล้าสวย ศิลปะศาสตร์ การโรงแรม
23. นายนันทพัฒน์ สกุลสุจริตวิโรจน์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สถาบันการศึกษาพลศึกษา วิทยาเขต กรุงเทพ
24. นายณรงค์วิช ยิ่งประเสริฐ ศิลปะศาสตร์ สื่อสารการกีฬา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
25. นายอุดมทรัพย์ ตรุวรรณ์ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์
26. นายชนะชัย ทิวารักษ์ มนุษยศาสตร์ วิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
27. นางสาวพิมพ์ภรณ์ พิมพา บริหารธุรกิจ การตลาด
28. นางสาวจิณัฐตา ภาชนะปรีดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการธุรกิจอาหาร
29. นางสาวโสภิดา จันทะโคราช มนุษยศาสตร์ประยุกต์ศิลป์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
30. นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์อำพล บริหารธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
31. นายธิติ ปิยพรนรินทร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
32. นายรัชชานนท์ ชิดพรหมราช การท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
33. นางสาวพรธิตา ยุวนิมิ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
34. นางสาวสุชาสินี ภาเรือง เกษตรศาสตร์ พืชไร่พืชสวน


 

Post Author: admin