6 มี.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 60 ปี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
9.15 น.-12.00 น. การนำเสนอความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 4 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
13.00 น.- 16.00 น. ดำเนินการเข้ากลุ่มตามมาตรฐานที่รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพเป็นรายงานประจำปี เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน และร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพเป็นรายงานประจำปี 2559

Post Author: admin