9 มี.ค. 60 เข้ารับโล่ประทานรางวัล Energy Mind Award 2015

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาโดยว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา นางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนายเชษฐา บุญสมยา คุณครูแกนนำด้านอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมชมนิทรรศการด้านพลังงานและเข้ารับโล่ประทานรางวัล Energy Mind Award 2015 ของหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร

Post Author: admin