14 มี.ค. 60 รายงานผลปฏิบัติงานและสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ดำเนินกิจกรรมการรายงานผลปฏิบัติงานและสารสนเทศ ของกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานที่ได้ดําเนินการในปีการศึกษา 2559 วันนี้เป็นการ รายงานผลของกลุ่มบริหารวิชาการ งานบุคคลฯ งบประมาณ ทั่วไป นโยบายและแผน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษาพลศึกษา รวมทั้งสิ้น 11 กลุ่ม ณ หvประชุมมุนินทร์มนา ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

Post Author: admin