กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 SONY DSC

นายประเสริฐ สำเภารอด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

10คำสอน

นางสาวคำสอน สีเพ็ง

SONY DSC

นายเกียรติพงศ์ สมศรี

SONY DSC

นางรัศมี สมัญญา

SONY DSC

นางสาวบุศญา แก้วแพทย์

SONY DSC

นายสิวกร ศรีบุตตา

SONY DSC

นางสาวจุไรรัตน์ มามีไชย

SONY DSC

นางสาวจารุวรรณ ฤทธิเพชร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

2วราภรณ์

นางวราภรณ์  แพทย์รังษี

5สุรสิทธิ์

นายสุรสิทธิ์ จิรภัทรสกุล

4เสาวลักษณ์

นางสาวเสาวลักษณ์ แต้วัฒนา

SONY DSC

              นางสาวสำรวย  พินิจรอบ

 

 

 

Post Author: admin