กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 SONY DSC

นายประเสริฐ สำเภารอด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

10คำสอน

นางสาวคำสอน สีเพ็ง

SONY DSC

นายเกียรติพงศ์ สมศรี

SONY DSC

นางรัศมี สมัญญา

SONY DSC

นางสาวบุศญา แก้วแพทย์

SONY DSC

นายสิวกร ศรีบุตตา

SONY DSC

นางสาวจุไรรัตน์ มามีไชย

SONY DSC

นางสาวจารุวรรณ ฤทธิเพชร

 

4เสาวลักษณ์

นางสาวเสาวลักษณ์  แต้วัฒนา

2วราภรณ์

นางวราภรณ์  แพทย์รังษี

5สุรสิทธิ์

นายสุรสิทธิ์ จิรภัทรสกุล

SONY DSC

นางสาวสำรวย  พินิจรอบ

 

 

 

 

Post Author: admin