กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1นิศา

นางนิศา เลิศวิมลรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3อรนุช

นางอรนุช ใจนันตา

4รัชนี

นางสาวรัชนี คตกฤษณ์

2รณรงค์

นายรณรงค์ นวลละม้าย

 5พัชรินทร์

นางพัชรินทร์ พนังแก้ว

6ยุทธพงษ์

นายยุทธพงษ์ สุมาพันธุ์

SONY DSC

นางสาวปิยะนุช ชูรัตน์

SONY DSC

นางสาวรังสิยา พวงจิตร

9ปรีชา

นายปรีชา สิทธิเชียงพิณ

Post Author: admin