กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

1กรรณิการ์

นางสาวกรรณิการ์ จันทร์พุ่ม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

5พัชมาศ

นางพัชมาศ รุ่งสถิต

3ธัญญพัทธ์

นางสาวธัญญพัทธ์ เรืองรัตนกาญจน์

SONY DSC

นางสาวสายพิณ กาญจนพรหม

SONY DSC

นายสมชาย ย่างก้าวเจริญ

SONY DSC

นางสาวศิริภา ไชยวงศ์

SONY DSC

นางสาวจิตติภา ศัพทเสน

SONY DSC

นางสาวปนัดดา โปร่งทอง

11สุธาทิพย์

นางสาวสุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์

 นายบุญลือ  สังข์สม

 นางสาวณิชาภา  เชื้อเมิงพาน

 

 

Post Author: admin