8-9 พ.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตงานสร้างสรรค์สู่ Education 4.0”

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตงานสร้างสรรค์สู่ Education 4.0” ณ หอประชุมสุริยาฉาย แก่คณะครูผู้สอน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการจัดเรียนเรียนรู้ที่ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม

 

Post Author: admin