4 มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อรับมอบตัว ลงทะเบียนเรียน และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และรับเงินสนับสนุนตามโครงการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมประชุม

 

Post Author: admin