6 มิ.ย. 60 อบรมเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้านการเงินพัสดุและเรื่องกฏหมายและวินัยสำหรับครู

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาโดยกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้านการเงินพัสดุและเรื่องกฏหมายและวินัยสำหรับครู เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในเรื่องความเปลี่ยนแปลงเนื้อความของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตราที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ความรู้ในด้านการเงินและพัสดุ รวมทั้งอบรมเรื่องกฏหมายและวินัยสำหรับครู เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคณะบุคลากรและครูโรงเรียนนนทรีเข้าร่วมการอบรม 13.00 น. ณ หอประชุมมุนินทร์มนา : ข่าว/นางสาวคณิตา ซากัน , ภาพ/นายอัครพล พิพิธภัณฑ์

Post Author: admin