16 มิ.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อน PLC (Peofessional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยนางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายธนกฤต วิชาสวัสดิ์ และนางสาวคำสอน สีเพ็ง คุณครูแกนนำขยายผลการใช้ PLC ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อน PLC (Peofessional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่สถานศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย : นางสาวสุวภี อุ้ยนอง/ภาพ

Post Author: admin