16 มิ.ย. 60 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา นำโดยว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา คณะผู้บริหาร คณะทำงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและคณะนักเรียน ได้ร่วมกันต้อนรับและพาคณะครูุบุคลากรจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post Author: admin