27 มิ.ย.60 กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นักเรียนแกนนำขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ จากที่ได้เข้าร่วมโครงการ”ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รักษ์น้ำ” กับการประปานครหลวง เพื่อให้นักเรียนรู้และเห็นความสำคัญพร้อมตระหนักและช่วยกันประหยัดน้ำ

Post Author: admin