6 ก.ค. 2560 อบรมโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวี

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ระดับพื้นที่เขต เขตยานนาวา(กิจกรรมที่ 3 เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลเอดส์) จัดโดยสำนักงานเขตยานนาวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ มีทัศนทคติต่อการมีพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ห้องเรียนละ 5 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 60 ปีโรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin