9 ส.ค. 59 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อเรื่อง โรคเอดส์ ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

Post Author: admin