19 ก.ค. 60 จำหน่ายผลผลิตจากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดจำหน่ายผลผลิตจากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนนทรีวิทยา โดยนักเรียนดำเนินการจัดจำหน่ายผลผลิตพืชผักสวนครัว เห็ดนางฟ้าให้กับคุณครู บุคลากรและชุมชน

 

Post Author: admin