19 ก.ค. 60 การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางสาวสุวภี อุ้ยอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวคำสอน สีเพ็ง คุณครูหัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนนนทรีวิทยา เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยการออกแบบการเรียนรู้จากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ หอประชุมชำนิประศาสน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

Post Author: admin