11 ส.ค. 59 ประธานสภานักเรียน ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายธนกร บุญน้อม ประธานสภานักเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยาได้รับคัดเลือกจากพุทธสมาคม แห่งประเทศไทยฯ ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี ประจำปี 2559 โดยคัดเลือกจากนักเรียนทั่วประเทศ 180 คน ให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 70 คน ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

Post Author: admin