31 ก.ค. 60 รับมอบเงินบริจาคจากศิษย์เก่าโรงเรียนนนทรีวิทยา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคจากศิษย์เก่าโรงเรียนนนทรีวิทยา ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2520 โดยศิษย์เก่าได้บริจาคเงินมอบแก่มูลนิธิโรงเรียนนนทรีวิทยา กองทุนการศึกษาและกองทุนนักกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นจำนวนเงิน 189,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมห้องสะเต็มศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin