19 ส.ค. 59 อบรมนักเรียนแกนนำรู้เท่าทันยาเสพติด

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดการอบรมนักเรียนแกนนำรู้เท่าทันยาเสพติด โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในการเปิดการอบรม ซึ่งมีนักเรียนตัวแทนจากทุกระดับชั้น และทุกห้องเรียนเข้าร่วมการอบรม เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อโทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ ณ หอประชุมมุนินทร์มนา

 

Post Author: admin