2 ก.ค. 60 กิจกรรมติวคณิตศาสตร์ โดย ทีม KPN

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานกิจกรรมติวคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทีมงาน KPN ณ หอประชุมสุริยาฉาย โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin