4 ส.ค. 60 กิจกรรมรณรงค์การแยกขยะ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดกิจกรรมรณรงค์การแยกขยะ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ครู บุคลากร และนักเรียนคำนึงถึงความสำคัญของการแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยกิจกรรมจะเป็นการแสดงละครของนักเรียนในแต่ละคณะสี

Post Author: admin