19 ส.ค. 59 นำนักเรียนศึกษาระบบนิเวศบนบกของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้นำนักเรียนชั้น ม.3/11 ศึกษาระบบนิเวศบนบกของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป วัดอุณหภูมิของดิน สังเกตลักษณะของดิน วัดค่าความเป็นกรดเบสของดิน และสังเกตสิ่งมีชีวิตในดิน ตลอดจนวัดค่าความเป็นกรดเบสของน้ำในบ่อ เพื่อบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับศูนย์แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งนักเรียนจะทำรายงานสรุปผลการศึกษาเป็นลำดับต่อไป

Post Author: admin