19 ส.ค. 59 ต้อนรับบุคลากรจากสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในเครือ CP ALL

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ต้อนรับบุคลากรจากสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในเครือ CP ALL ที่เข้าพบนักเรียนทวิภาคี ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 กลุ่ม B เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนฝึกอาชีพ 1 ก.ย.-30 พ.ย.2559 ณ ห้องประชุม 60 ปี โรงเรียนนนทรีวิทยา เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

Post Author: admin