22 สิงหาคม 2559 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา นางสาวภูริตา มีวัฒนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ นางสาวกรรณิการ์ จันทร์พุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล Intensive School จานวน 63 โรงเรียน การบรรยายพิเศษจากวิทยากรชั้นนำของประเทศเกี่ยวกับการบริหารองค์กร การโชว์ผลงานด้านการพัฒนาการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post Author: admin