7 ก.ย. 60 การประเมินครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะเจตคติ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูให้แก่ครูผู้ช่วย โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 12 คน ได้รับการประเมินจาก นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล นายสุวรรณ สีหาอาจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 8 กลุ่มสาระ ณ ห้องประชุมอดิศรใสสุก ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 กันยายน 2560

Post Author: admin