23 ส.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ระยะที่ 3”

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นางสาวสุวภี อุ้ยนอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และ นางสาวบุศญา แก้วแพทย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ระยะที่ 3” สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพม.2 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแสนสุข 4-5 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Post Author: admin