10 ก.ย. 60 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เพชรยอดมงกุฏ ภาษาอังกฤษครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เพชรยอดมงกุฏ ภาษาอังกฤษครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
1. เด็กหญิงณิชาพัชร์ สุจิภิญโญ ม.3/11
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์ จั่นเจริญ ม.3/11
3. เด็กหญิงวรรณน้ำฝน บัลลัง ม.3/11
4. นายลีนวัฒน์ ริ้วธำรงสฤษฏ์ ม.4/3
5. นางสาวพรจรัส ด้วงคำจันทร์ ม.4/3
6. นางสาวอภิญญา นาสิงคาร ม.4/1

Post Author: admin