27 ก.ย. 60 ประชุมการเขียนรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยนายสุวรรณ สีหาอาจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในการเปิดประชุมงานควบคุมภายใน การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจง อธิบายขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้หัวหน้างานควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มบริหารสามารถทำรายงานได้อย่างถูกต้อง โดยหัวหน้าและเลขานุการงานควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มบริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 228 เมื่อเวลา 9.00 น.-11.30 น.

Post Author: admin