27 ก.ย 60 ประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านและคนสวน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยาโดยนางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล และคณะกรรมการ ไ้ด้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านและคนสวน ที่ได้ปฏิบัติงานมาตลอด 1 ภาคเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอดิศร ใสสุก เมื่อเวลา 9.00 น.

Post Author: admin