25 ส.ค. 59 งาน กยศ. เชิญผู้ปกครองมาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืม ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเชิญผู้ปกครองจำนวน 28 คน ประชุมและลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 8.00 น. ณ ห้อง 227 โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin