25 ส.ค. 59 ประชุมวางแผนโรงเรียนมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยาได้จัดประชุมวางแผนเพื่อรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในการเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรในการแนะนำการดำเนินงานในหมวดต่างๆ  ณ หอประชุมสุริยฉาย

Post Author: admin