29 ส.ค. 59 การประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยมีว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นประธานในการรายงานผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ของครูด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Leaning Information Technology : (DLIT) ต่อศึกษานิเทศ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ณ ห้องประชุมอดิศรใสสุก โรงเรียนนนทรีวิทยา

Post Author: admin