2 ก.ย. 59 ท่านผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนนทรีวิทยา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนนทรีวิทยา ที่มีคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนร่วมแรงร่วมใจสร้างและดำเนินการเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน

Post Author: admin